Jelenlegi hely

Címlap

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2020. április 28-án kedd (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

 

 

Küldöttgyűlés helye:

Hivatkozva a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében, valamint a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Intéző -és Felügyelőbizottsága által hozott 2/2020.(IV.20). számú együttes határozatára ( a testületi szervek ülésének a vészhelyzet fennállása alatt elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásáról, valamint ülés tartása nélküli döntés/ határozat hazataláról) a küldöttgyűlés elektronikus úton kerül összehívásra és megtartásra.

 

Napirendi pontok:

 

1.     Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

 

2.     A Társulat 2019. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése, javaslat a mérleg jóváhagyására.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

3.     A társulat gazdálkodásának és aktuális vagyoni helyzetének bemutatása.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

4.     2020. évi feladatok meghatározása.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

5.     A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi társulati gazdálkodásról, a bizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatáról.

Előadó: Felügyelő Bizottság

 

6.     A könyvvizsgáló jelentése és a 2019. évi mérleg auditálása.

Előadó: Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló

 

7.     Könyvvizsgáló előterjesztése a Társulat gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről.

Előadó: Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló

 

8.     Döntés a Társulat tovább működéséről, vagy jogutód nélküli megszüntetéséről, (feloszlatásáról) és a kapcsolódó határozatok meghozataláról.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella

 

9.     Határozatok meghozatala.

 

 

A napirendek, de különösen a 8. napirend fontosságára tekintettel kérem a küldötteket, hogy a küldöttgyűlés összehívásának időpontjára számítógép közelében szíveskedjenek tartózkodni és a határozatokra szavazatukat elektronikus úton (e-mailon) leadni szíveskedjenek. A beérkezett szavazatok után az Intéző és Felügyelőbizottsági Határozatnak megfelelően kerül összesítésre a határozati javaslatokra leadott szavazatok száma, és az utolsó beérkezett szavazattal kerül a határozat meghozatalra.

 

Minden egyes napirendi ponthoz az előterjesztéseket, melyek a Társulat honlapjára is felkerülnek,  a határozati javaslatokat és a szavazólapokat megküldjük.

 

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. tv. 27.§ (3) bek., valamint hatályos Alapszabályunk értelmében:

 

„Az Alapszabály módosításához a jelen levő küldöttek legalább kétharmadának, a társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, a csatlakozáshoz, illetve a kiváláshoz a küldöttgyűlés összes tagjának legalább 75%-ának a szavazatára van szükség.

 

Kérem a küldöttgyűlésen való részvételét, akadályoztatása esetén minimálisan teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője elektronikus részvételéről szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes úgy jelen meghívóban hatályos alapszabályunk 9.5.2. pontja értelmében a 8 napon belüli időpontra összehívott 2. küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2020. április 28-án 10,30 órára hívja össze, változatlan napirenddel elektronikus úton.

 

 

Nyíregyháza, 2020. április 20.

 

 

 

                                                                                              Pehely Zoltán s.k.

                                                                                                      IB elnök

A kiadmány hiteléül:

 

 

Offenbacherné Imre Gabriella